Case

Svenska kraftnät – Lyckad implementering av nytt inköpssystem

Svenska kraftnät ansvarar för att förvalta och utveckla det svenska stamnätet för el. Detta innebär att de upphandlar bland annat större entreprenader och konsulttjänster med höga krav på uppföljning och effektivitet. Systemstödet för inköpsprocessen var begränsat och en utveckling av systemstödet var därför en förutsättning för att nå ett effektivt inköpsarbete.

Stretch med djup kunskap och lång erfarenhet inom inköpsprocessen och affärssystemet Agresso, fick uppdraget att hjälpa till med projektledning och implementering av det integrerade systemstödet. Uppdraget innehöll allt från processkartläggning, förändrings- och kommunikationsplan till design och uppsättning av processen från beställning till faktura.

Projektgruppen har jobbat aktivt med leverantörsanslutning, där närmare 350 leverantörer fanns på plats vid driftstart. Ett annat viktigt område som Svenska kraftnät ville förbättra var hantering av direktupphandlingar som tidigare var en pappersbaserad process. I den nya lösningen hanteras processen digitalt där ärenden styrs till kategoriansvariga inom inköpsenheten för vidare hantering.

Projektet har givit Svenska kraftnät en bra plattform för att vidareutveckla sin inköpsprocess. Internt har de satsat mycket på kommunikation och utbildningsinsatser för att stötta verksamheten. I nästa fas som driftsätts efter årsskiftet, kommer underhållsarbetet integreras där en arbetsorder direkt kommer att generera en beställning till underhållsleverantören.

Tack vare vår konsult från Stretch, med djup kunskap inom både system och processer, har vi kunnat fokusera på rätt saker och på så sätt kunnat genomföra en lyckad implementering av vårt nya inköpssystem.

Fredrik Johansson, ansvarig för inköpssystem på Svenska Kraftnät 

 

Om Svenska kraftnät

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som ansvarar för stamnätet, ”elens motorväg”. Deras uppdrag är att förvalta och utveckla svenska stamnätet samt bygga ut där behov finns.  Svenska kraftnät rustar Sverige med ett starkare stamnät för en säker, klimatvänlig och kostnadseffektiv elförsörjning — i dag och i framtiden

Share this post